Deelnemersvoorwaarden

Voorwaarden voor deelname aan “Beproeving van de Noord/Zuidlijn”

Artikel 1 – Doel en duur van de Beproeving Noord/Zuidlijn

1.1 “Beproeving Noord/Zuidlijn” (hierna ‘Beproeving’) is een test die door GVB Exploitatie B.V. (hierna ‘GVB’) wordt uitgevoerd.

1.2 Doel van de Beproeving is te testen of GVB qua organisatie en operatie klaar is voor de exploitatie van de Noord/Zuidlijn. De Beproeving heeft betrekking op het hele Noord/Zuidlijn-traject tussen metrostation Noord en metrostation Zuid (hierna het ‘Testgebied’).

1.3 De Beproeving loopt van 14 april 2018 tot en met 1 juni 2018, of zoveel langer als dat de Beproeving voortduurt (hierna de ‘Looptijd’).

1.4 De Beproeving is onderverdeeld in verschillende testdagen (hierna de ‘Testdag’ of ‘Testdagen’).

Artikel 2 – Toepasselijkheid voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere Testdag en bevatten de voorwaarden voor aanmelding voor de betreffende Testdag en de voorwaarden voor deelname aan de betreffende Testdag(en) (hierna de ‘Voorwaarden’).

2.2 Aanmelding voor en deelname aan een of meer Testdagen is alleen mogelijk indien deze Voorwaarden zijn geaccepteerd.

2.3 Acceptatie van deze Voorwaarden vindt plaats tijdens het aanmeldproces voor de Testdag op de website https://testmee.gvb.nl (hierna de ‘Website’) door het vakje “Akkoord” aan te vinken voorafgaand aan de aanmelding voor de Testdag.

Artikel 3 – Aanmelden voor Testdag(en)

3.1. Deelname aan de Testdag(en) is vrijwillig en vindt plaats door aanmelding op de Website door middel van het invullen van het aanmeldformulier.

3.2. Aanmelding voor de Testdag(en) is mogelijk tot 24 uur voor de laatste Testdag en staat open voor iedereen. Voor personen onder de 16 jaar is toestemming van de ouder of verzorger vereist voor aanmelding. Kinderen onder 12 jaar mogen alleen deelnemen onder begeleiding van een volwassene.

3.3 U kunt zich voor maximaal twee Testdagen aanmelden.

3.4 GVB kan tijdens Testperiodes filmopnames en/of foto’s maken ten behoeve van commerciële uitingen van GVB in het kader van de Beproeving via bijvoorbeeld social media, YouTube, www.gvb.nl of de Website. Ook kunnen tijdens de Testperiodes media worden uitgenodigd die filmopnamen of foto’s maken voor journalistieke doeleinden zoals publicatie in de krant of AT5. Op het aanmeldformulier op de Website dient u toestemming te geven voor gebruik door deze filmopnames en foto’s door GVB. Indien u hier geen toestemming voor wenst te geven kunt u niet deelnemen aan de Testdag(en).

3.5. GVB behoudt zich het recht voor om aanmeldingen voor deelname zonder nadere opgave van redenen te weigeren of hen niet in te delen voor een of meerdere Testdagen, bijvoorbeeld wanneer er geen representatieve testgroep is. GVB zal u daar tijdig over informeren.

3.6. Na aanmelding op de Website ontvangt u een aanmeldbevestiging per email met daarin de gegevens omtrent uw aanmelding en de Testdag(en) waarvoor u zich heeft opgegeven. Ongeveer een week voor aanvang van de betreffende Testdag waar u zich voor heeft opgegeven ontvangt u een email met nadere informatie over de Testdag, zoals het tijdstip waarop u aanwezig dient te zijn en waar u zich dient te melden. Ook ontvangt u een ticket met QR-code voor gebruik tijdens de Testperiode. Vierentwintig uur voor aanvang van de betreffende Testdag ontvangt u nog een email en sms ter herinnering aan de Testdag waar u zich voor heeft opgegeven.

3.7 Na ontvangst van de aanmeldbevestiging wordt u deelnemer aan de Testdag(en) waarvoor u zich heeft opgegeven (hierna ‘Deelnemer’).

Artikel 4 – Verplichtingen Deelnemer

4.1. De Deelnemer zal deelnemen aan de Testdag(en) gedurende de periode(s) waarvoor hij is ingedeeld (hierna: ‘Testperiode’) en op de afgesproken tijd en plaats tijdig aanwezig zijn.

4.2 De Deelnemer committeert zich gedurende de Testperiode aanwezig te zijn en te blijven en het testprogramma te volgen. Daarbij volgt Deelnemer de aanwijzingen op van de medewerkers van de Testdag-organisatie (hierna ‘Testbegeleider’), te herkennen aan blauwe hesjes en een pet die qua kleur overeenkomst met de testgroep die de Testbegeleider begeleid.

4.3. Tijdens de Testdag gelden de volgende regels:

 • Het meenemen van huisdieren (met uitzondering van blindengeleidehonden en hulphonden), (vouw)fietsen en/of (rol)koffers is niet toegestaan.
 • Handbagage moet zodanig worden geplaatst dat deze de (nood)uitgangen niet verspert, het in en uitstappen van andere Deelnemers of Testbegeleiders niet belemmert en hen niet hindert. U dient zelf uw handbagage te bewaken. Indien uw handbagage naar het oordeel van de Testbegeleiders gevaar, verontreiniging of hinder kan veroorzaken, kunt u geweigerd worden in het metrovoertuig. U dient uw handbagage te verwijderen van een zitplaats, zowel op het metrostation als in het metrovoertuig, als een andere Deelnemer aanspraak maakt op die zitplaats.
 • Het roken van pijp, sigaar, (elektronische) sigaret of joint is verboden.
 • Het meenemen van alcohol, drugs of (steek)wapens is verboden.
 • Het openen van deuren van (technische) ruimtes of andere ruimtes op de metrostations en het betreden van die ruimtes is verboden.
 • Het beschadigen of vernielen van metrovoertuigen en metrostations is verboden. Als u dat wel doet bent u aansprakelijk voor de schade die hierdoor wordt veroorzaakt, tenzij de schade wordt veroorzaakt door een omstandigheid die u als zorgvuldig Deelnemer niet heeft kunnen vermijden en u de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen. GVB bepaalt volgens redelijk oordeel het schadebedrag. U kunt daarvoor tegenbewijs leveren. Als GVB bepaalt dat de schade groter is dan €227,- moet GVB bewijzen hoe hoog de schade is.
 • U mag geen misbruik maken van de noodrem, nooddeur, noodknop bij de toegangspoortjes of van de SOS-knop op de service- en alarmzuil of een soortgelijke voorziening.
 • U blijft binnen de aangegeven afzettingen en overschrijdt deze niet.
 • U mag niet in het metrovoertuig of metrostation de orde, rust, veiligheid of een goed verloop van de Testdag verstoren.
 • U mag niet de Testbegeleiders of ander personeel hinderen in de uitoefening van hun taak.
 • Het aanraken van (technische) machines of installaties is niet toegestaan.
 • Eten en drinken tijdens de Testperiode is toegestaan mits u het metrostation en het metrovoertuig schoon houdt.
 • Filmen en fotograferen tijdens de Testperiode voor commerciële doeleinden is niet toegestaan. Foto’s en films mogen alleen voor eigen gebruik verwerkt worden. Let op dat u bij het plaatsen van beelden waar andere personen op staan (zoals Testbegeleiders of mede Deelnemers) op social media (bijvoorbeeld #noordzuidlijn) of elders, u van deze personen voorafgaande toestemming dient te verkrijgen.

4.4 Deelnemers die zich niet aan de voorwaarden houden (of een vermoeden daarvan) als vermeld in deze deelnemersvoorwaarden “Beproeving Noord/Zuidlijn”, meer in het bijzonder aanwijzingen van de Testbegeleiders of de huisregels op borden niet opvolgen of zich niet houden aan de regels als vermeld in 4.3, kunnen door de Testbegeleiders per direct van verdere Deelname aan de Testdag en volgende Testdagen worden uitgesloten en uit het Testgebied worden verwijderd.

4.5 Bij het voordoen van onvoorziene omstandigheden, gevaarlijke situaties of verdachte handelingen dient Deelnemer dit direct te melden bij een Testdagbegeleider.

Artikel 5 – Deelname

5.1 Bij de email met nadere informatie die ongeveer een week voor aanvang van de betreffende Testdag naar u wordt verstuurd ontvangt u een QR -code die u tijdens de Testperiode dient te gebruiken voor het in- en uitchecken. Deze QR-code is 24 uur geldig na eerste check-in en kan na afloop van uw deelname aan de Testperiode door u in alle vervoersmiddelen van GVB gebruikt worden totdat de geldigheidsduur van 24 uur is verstreken.

5.2 Testbegeleiders kunnen Deelnemers aan de Testdag vragen om een legitimatiebewijs te tonen om te controleren of u voor de Testdag bent uitgenodigd en op de deelnemerslijst staat vermeld.

5.3 Voor zover een Deelnemer door deelname aan een Testdag(en) kosten maakt zoals gemaakte reiskosten, bestaat er geen recht op vergoeding van deze kosten door GVB.

5.4 GVB behoudt zich het recht voor om een Testdag of deel van een Testdag af te lassen of naar een andere datum te verplaatsen. Als u deelneemt aan die betreffende Testdag wordt u zo spoedig mogelijk voordat de Testdag plaatsvindt per e-mail hierover geïnformeerd door GVB.

5.5 De Deelnemer zal na afloop van de Testdag per email een vragenlijst ontvangen ter evaluatie van uw deelname aan de Testdag(en). U bent niet verplicht de vragenlijst in te vullen. De resultaten worden, geanonimiseerd, gebruikt voor de evaluatie van de Testdag door GVB.

Artikel 6 – Deelname met kinderwagen, rolstoel, rollator en scootmobiel

6.1 Het deelnemen aan de Testdag met een kinderwagen is toegestaan mits de kinderwagen geen overlast veroorzaakt of de doorgang in het metrovoertuig belemmert. U dient de kinderwagen uitsluitend op de daarvoor bestemde plek in het metrovoertuig neerzetten en u dient de doorgang altijd vrij te houden. Kinderwagens kunnen op grond van veiligheidsoverwegingen geweigerd worden in het metrovoertuig.

6.2 Het deelnemen aan de Testdag met een rolstoel, rollator of scootmobiel is toegestaan mits deze voldoet aan de maximale toegestane afmetingen van 120 cm lang, 70 cm breed en 109 cm hoog. De rolstoel, rollator of scootmobiel kan op grond van veiligheidsoverwegingen geweigerd worden in het metrovoertuig.

6.3 Rolstoelgebruikers hebben altijd voorrang op kinderwagens en scootmobiels. Scootmobiels hebben weer voorrang op kinderwagens.

6.4 Kinderwagens dienen – indien de daarvoor bestemde plek al bezet is door rolstoelen of andere kinderwagens – te worden ingeklapt.

6.5 Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van het kind.

6.6 In het metrovoertuig dient u de rolstoel, rollator, scootmobiel of kinderwagen op de rem te zetten en dient het kind dient goed vast te zitten.

6.7 De aanwijzingen van Testbegeleiders ten aanzien van kinderwagens, rolstoelen, rollators en scootmobiels dienen ten alle tijden te worden opgevolgd.

Artikel 7 – Beloning voor deelname en lunchpakket

7.1. Iedere Deelnemer ontvangt op de Testdag bij aankomst en na controle van de deelnemerslijst, een tasje met een lunchpakket van de Testbegeleider.

7.2 Deelnemers worden beloond voor hun deelname aan de Testdag indien zij hebben deelgenomen aan de Testdag en hun aanwezigheid tijdens de Testperiode is vastgesteld door Testbegeleiders.

7.3. De beloning wordt aan de Deelnemer na afloop van de Testdag uitgedeeld in de vorm van een GVB OV-chipdagkaart. Deze OV-chipdagkaart is alleen te gebruiken in vervoersmiddelen van GVB.

7.4. De GVB OV-chipdagkaart is overdraagbaar aan derden, maar niet inwisselbaar tegen contanten en/of andere diensten van GVB.

Artikel 8 – Afmelden deelname

8.1. Deelnemer is gerechtigd om op ieder moment eenzijdig voorafgaand aan de Testdag waarvoor hij zich heeft aangemeld, zijn (verdere) deelname aan de Testdag(en) te beëindigen. Deelnemer dient zich hiervoor via de afmeldlink in de ontvangen email met de aanmeldbevestiging af te melden.

8.2. GVB kan besluiten om zonder opgave van redenen de Beproeving dan wel de Testdag(en) per direct eenzijdig te beëindigen, waarmee voor alle Deelnemers de deelname met onmiddellijke ingang vervalt.

Artikel 9 – Privacy en vertrouwelijkheid informatie van de Deelnemer

9.1. GVB is de opdrachtgever van de Beproeving en verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens (verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens en per 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming).

9.2. GVB verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en stelt persoonsgegevens niet ter beschikking aan derden en verwerkt de persoonsgegevens voor geen andere doeleinden dan voor de Beproeving, tenzij op last van een gerechtelijk vonnis of op vordering van het Openbaar Ministerie, als zij daar op grond van de vigerende wetgeving toe verplicht is.

9.3 Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de Beproeving vindt u in het privacystatement.

Artikel 10 – Wijzigingen Voorwaarden

10.1. GVB is gerechtigd deze Voorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen in deze Voorwaarden worden vooraf aan de Deelnemer gecommuniceerd op de Website. Indien de Deelnemer de gewijzigde voorwaarden niet wil accepteren dan kan hij binnen 2 weken na de datum van verzending van de wijziging zijn Deelname beëindigen conform artikel 8 van deze Voorwaarden.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1. De Beproeving en de Testdagen zijn met grote zorgvuldigheid voorbereid. Het is echter mogelijk dat bij de uitvoering zaken anders lopen dan is bedoeld en/of is voorzien. GVB heeft zich daarom adequaat verzekerd voor het geval dat en voor zover GVB jegens Deelnemer aansprakelijk mocht zijn voor enige schade ten gevolge van of voortvloeiende uit de deelname aan de Beproeving dan wel de Testdag(en).

11.2 Deelnemers betreden het Testgebied, zowel de metrostations als de metrovoertuigen, op eigen risico.

11.3 U dient uw eigendommen zelf te bewaken. GVB is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van uw eigendommen.

Artikel 12 – Overige bepalingen

12.1. Indien één of meer van deze Voorwaarden zou(den) worden vernietigd dan wel indien in rechte zou komen vast te staan dat één of meer van deze Voorwaarden nietig is/zijn, laat dit de geldigheid van de overige Voorwaarden onverlet.

12.2. Bij eventuele klachten, vragen en opmerkingen kunnen Deelnemers contact opnemen met de Klantenservice via 0900-8011 of via de website van GVB.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1. Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Rechtbank te Amsterdam.

Amsterdam, versie 9 april 2018

© GVB 2018