Privacystatement

Privacystatement Testreizigers

In dit privacystatement leest u hoe GVB gegevens van testreizigers die zich aanmelden en meedoen voor de testreizen op de Noord/Zuidlijn verwerkt worden en waarvoor wij deze gegevens gebruiken.

Algemeen verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) – en vanaf 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) is GVB Exploitatie BV. De verantwoordelijke bepaalt binnen de wettelijke kaders wat er met uw persoonsgegevens gebeurt.

Contactgegevens
GVB Exploitatie BV
Arlandaweg 106
Postbus 2131
1000 CC AMSTERDAM

GVB Exploitatie BV staat Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34259721.

Welke gegevens verwerkt GVB van testreizigers?

GVB verwerkt door u verstrekte contactgegevens voor het aanmelden als testreiziger en eventueel het aanmelden voor de GVB nieuwsbrief alsmede eventueel door u opgegeven gegevens omtrent uw mobiliteitsbeperking. Indien u contact met ons opneemt voor vragen over de aanmelding, de testreizen of andere vragen, verwerkt GVB deze gegevens om uw vraag, klacht of claim te behandelen. Tijdens de testdagen zullen er door GVB foto- en filmopnamen worden gemaakt waar u mogelijk op kan voorkomen.

Uw persoonsgegevens verwerkt GVB in overeenstemming met de eisen die de Wbp en Avg- stellen.

Verwerkingsdoelen

Het verwerken van de persoonsgegevens dient meerdere – hierna genoemde – doelen.

  • Het verwerken van de aanmelding voor de testshift en om met u contact op te nemen in het kader van uw aanmelding en de door u opgegeven testdagen.
  • Het verwerken van eventueel door u opgegeven mobiliteitsbeperkingen om daar tijdens de testreizen rekening mee te houden en begeleiding daarop af te stemmen.
  • Het in behandeling nemen van uw vraag, klacht of claim.
  • Het versturen van de GVB nieuwsbrieven indien u daarvoor toestemming heeft verleend.
  • Het verwerken van foto’s en/of filmmateriaal gemaakt tijdens de testreizen en om deze eventueel in het kader van testreizen op de Noord/Zuidlijn voor commerciele uitingen van GVB te gebruiken bijvoorbeeld via social mediakanalen, You Tube, onze websites www.gvb.nl en www.testmee.gvb.nl of andere publicaties van GVB.
  • Om u te benaderen voor het invullen van een vragenlijst over de testreizen waaraan u heeft deelgenomen.

Hoe lang bewaart GVB uw gegevens?

Voor de verschillende hiervoor genoemde verwerkingsdoelen hanteert GVB verschillende bewaartermijnen, waarbij het uitgangspunt is dat de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het betreffende verwerkingsdoel worden bewaard. Meer in het bijzonder zullen

  • de contactgegevens en gegevens omtrent de mobiliteitsbeperking worden bewaard tot aan het versturen van de vragenlijst over de testreizen,
  • uw emailadres voor het versturen van de GVB nieuwsbrief totdat u zich daarvoor afmeldt in de link onderaan iedere GVB nieuwsbrief,
  • gegevens voor het behandelen van vragen, klachten of claims worden bewaard voor zover dat nodig is om de klacht, claim of vraag te kunnen afhandelen.
  • foto- en filmmateriaal wordt bewaard gedurende een periode van 3 jaar te rekenen vanaf de laatste testreis met testreizigers in het kader van de Noord/Zuidlijn.

Nadat de bewaartermijn is verstreken zal GVB de persoonsgegevens vernietigen.

Cookies

GVB maakt gebruik van analytische cookies op haar website www.testmee.gvb.nl om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en daar rapportages over te krijgen. GVB maakt daarbij gebruik van de dienst Google Analytics die GVB zodanig heeft ingesteld dat de privacy van u als bezoeker zo goed mogelijk is beschermd.

Uw gegevens zijn beveiligd

GVB heeft ten aanzien van uw persoonsgegevens beveiligingsmaatregelen getroffen ter bescherming tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Die maatregelen variëren van fysieke maatregelen als een inbraakalarm en toegangscontrole tot diverse organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen. Willekeurige medewerkers of derden hebben geen toegang tot uw persoonsgegevens.

Geen verstrekking persoonsgegevens aan derden

GVB stelt uw persoonsgegevens niet ter beschikking aan derden ten behoeve van door deze derden zelf te bepalen (commerciële) doeleinden. Evenmin zullen uw persoonsgegevens aan derden worden verkocht of is er sprake van doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie.
Op grond van wet- en regelgeving is GVB verplicht om mee te werken en persoonsgegevens te verstrekken als opsporingsinstanties, zoals de politie of bijvoorbeeld de FIOD, gegevens vorderen. GVB onderzoekt in dergelijke gevallen nauwkeurig de bevoegdheid van de betreffende opsporingsinstantie en zal zich uiteraard ook bij deze wettelijke verplichting houden aan de eisen zoals deze door de Wbp of Avg zijn vastgesteld.

Wat zijn uw rechten?

U heeft recht op inzage in de persoonsgegevens die GVB van u verwerkt. U kunt GVB verzoeken een schriftelijk overzicht te verstrekken van uw persoonsgegevens die GVB verwerkt. Hiertoe kunt u een brief met het verzoek en voorzien van een kopie van uw legitimatiebewijs waarbij uw pasfoto en burgerservicenummer onherkenbaar is gemaakt, sturen naar de klantenservice van GVB (adres: GVB, Afdeling Klantenservice, postbus 2131, 1000 CC Amsterdam).
Als de persoonsgegevens onjuist, onvolledig of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, kunt u GVB verzoeken de persoonsgegevens te corrigeren. Ook kunt u GVB verzoeken uw gegevens te verwijderen en heeft u te allen tijde op elk moment het recht om uw gegevens te blokkeren als u geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen of als u niet langer meer een testreiziger wenst te zijn.
U kunt daartoe contact opnemen met de klantenservice van GVB (0900 – 8011, gebruikelijke belkosten of via de website van GVB contact opnemen).
Als u van mening bent dat uw privacyrechten worden geschonden of dat GVB daarmee in strijd handelt, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

© GVB 2018